Stratégie tvorby bezpečnej školy

Stratégie tvorby bezpečnej školy

Hanuliaková a kol.

Publikácia reflektuje na aktuálnu problematiku súčasnej pedagogickej praxe, ktorou je agresívne správania detí a mládeže. Primárne sa orientuje na výchovné aspekty prevencie prostredníctvom prosociálnej, osobnostnej a sociálnej výchovy, na výchovu k hodnotám a tradíciám. Súčasťou textu sú konkrétne návrhy ako eliminovať agresivitu u žiakov, kyberšikanovanie a praktické ukážky, metodické postupy realizácie programov pri prevencii sociálno-patologických javov.

E-knihu můžete koupit na následujících portálech:
Databook
Internetový obchod E-knihy jedou
PalmKnihy
eReading
eBux
Kosmas